Технічний менеджмент

Поряд з комплектацією суден екіпажами, іншим, і немаловажним, видом діяльності Компанії є технічний менеджмент, роль якого зростає для судноплавного бізнесу в майбутньому. Жорсткість вимог і правил ускладнюють це завдання.

Головною метою дочірньої компанії “Atlantic Ship Management” є забезпечення доброї технічної якості суден і баланс між витратами на технічне обслуговування й витратами, пов’язаними з усуненням виявлених дефектів або виведен-ням суден із фрахту. Для досягнення цієї мети старші механіки на борту й суперінтенданти берегового офісу об’єд-нують свої зусилля й практичні навички. І тут істотну роль відіграє постійний контакт офісного персоналу із судновим екіпажем. Здійснюється належний обмін інформацією, що досягається внаслідок нашого тривалого співробітництва з постійним командним складом палубної й машинної команд.

Ми пропонуємо індивідуальні послуги технічного менеджменту, які можуть задовольнити певним вимогам клієнтів, включаючи:
– складання бюджету й контроль;
– складання графіків ремонтів і графіків технічного обслуговування; технічних специфікацій, проектів і креслень;
– надання інформації для судновласників щодо технічних можливостей судноверфі;
– виконання оцінювання й складання контрактів;
– складання ремонтних відомостей і відвідування сухого доку;
– огляд, сертифікація і ветинг-інспекції.

Процес складання бюджету в Компанії всебічний і комплексний, і ми ретельно контролюємо всі витрати. Для цієї ро-боти призначається досвідчений суперінтендант, який особисто бере участь в управлінні й контролі. Звіт по бюдже-тних витратах відправляється судновласникам кожні три місяці. Нашому технічному департаменту відомі всі класи-фікаційні товариства, що сприяє контролюванню суворого дотримання суднами необхідних вимог.
В основі цієї роботи лежить система профілактичного технічного обслуговування (PMS). На цей час система профі-лактичного технічного обслуговування вже не зводиться тільки до технічної документації на судні. Використання PMS є підґрунтям для розв’язання всіх наших технічних питань і завдань. З її допомогою не тільки зменшується кількість телефонних дзвінків і email-обмін, але й створюється перелік робіт для суднового й берегового персоналу. Ця сис-тема інтегрована із системами замовлень/ технічного постачання, а також із системою якості й безпеки.
Для безпечної експлуатації суден необхідно здійснювати замовлення запасних частин, технічне постачання й за-безпечення технічного сервісу. Технічний департамент Компанії безпосередньо займається вирішенням цих питань. Наш підхід до вирішення питань технічного постачання ґрунтується на таких базових положеннях:

– Виконання замовлень тільки в межах системи
Ми використовуємо програмні системи “Shipnet”, тісно пов’язані з інформацією технічного менеджменту, тобто зап-частини необхідно прив’язувати до конкретного встаткування й певних видів робіт з техобслуговування. Ми розроби-ли систему форм замовлень. Рахунки не ухвалюються без попереднього оформлення замовлення. Процедура попе-редніх замовлень вимагає розгляду й схвалення і заздалегідь указує на пов’язані із цим витрати. У цій процедурі та-кож бере участь департамент закупівель, що дозволяє всебічно розглянути й детально обговорити заявки на профе-сійній основі.
– Узгодження і централізація бази даних
Основою нашої діяльності, пов’язаної з професійним замовленням і закупівлею, є централізоване і погоджене уп-равління та контроль запчастин, постачання і технічного сервісу, що є невід’ємними частинами системи та статтями економічних угод з постачальником.

– Автоматизація і спрощення процедур
Ми спростили процес замовлень і закупівель, зменшивши необхідність коректування вручну для замовника. Замов-лення, накладна й рахунок повинні відповідати один одному. Проста реєстрація рахунку дозволить за допомогою функції “3-way match” виставляти рахунок. Коректування вручну знадобляться тільки у випадку, якщо необхідно внес-ти зміни.

– Планування замовлень запчастин і технічного постачання
Ми забезпечуємо системою замовлень, у якій запчастини пов’язані безпосередньо з певними видами робіт з техніч-ного обслуговування й ремонту, історією постачання і необхідним сервісом. Персонал, що займається замовлення-ми, може заздалегідь планувати замовлення і час доставки. Технічний менеджер може вирішувати економічні питан-ня з планування технічного обслуговування з командою замовників.

– Зменшення кількості постачальників
Ми дотримуємося політики більш довгострокових і стратегічних угод з питань технічного постачання. При цьому роль постачальника змінюється. Наші дії спрямовані на зменшення кількості постачальників і зміцнення партнерських стосунків з основними постачальниками. Ми будуємо наші стосунки з постачальниками та сервісними компаніями на основі довіри, загального розуміння й обопільних зобов’язань, що, врешті-решт, гарантує швидке і рентабельне ви-конання замовлень. У Компанії працює система оцінювання роботи постачальників, що дозволяє оцінити якість і строки доставки, а також виконувати щорічний аналіз і вести переговори з питань планування.

Одним із ключових факторів, що визначають ефективність діяльності наших моряків, є підвищена увага до пи-тань відповідальності за збереження морського навколишнього середовища в районах плавання суден Компанії. Нашим головним завданням є відповідність вимогам запобігання забрудненню атмосфери із суден. Для досяг-нення цієї мети ми сконцентрували наші зусилля на зниженні витрат палива нашими суднами. Іншими ключови-ми екологічними питаннями є контроль і управління баластовими водами, безпечна й екологічно раціональна утилізація суден, управління і утилізація побутових і промислових відходів.Говорячи про ефективність нашої Компанії, необхідно згадати про завдання енергозбереження. У зв’язку із цим на суднах нашого флоту ми розробили й впровадили Систему комплексного планування і раціонального викори-стання енергоресурсів. Система сприяє зниженню витрат палива і масла, а також скороченню викидів шкідливих речовин в атмосферу, завдяки чому наша Компанія є економічно і екологічно стійкою.
У судноплавній індустрії швидко зростаюча кількість і різноманітність інформації зобов’язують нас розвивати інформаційно-комунікаційні технології. Ми постійно прагнемо йти в ногу із сучасними технологіями, впроваджуючи їх в усі сегменти суднового менеджменту, а саме:- програма обробки заявок;
– програма контролю виконання судновим екіпажем планового техобслуговування;
– база даних плавскладу, погоджена з сітковою базою даних;
– безпека і якість – контроль недоліків, виявлених портовими державними інспекціями й представниками держави прапора, а також система звітів про небезпечні ситуації та інциденти (near miss reports).

Наша місія – робити послуги Вам, клієнтам, надавати відкриті, прозорі звіти та плани дій. Звітність ведеться англійською мовою.